Slashfic. Definitely not to be confused with Slashfilm.